Tu là cội phúc


Mỗi con người sinh ra ở đời hoặc may mắn hoặc bất hạnh, cơ bản là do người ấy đã tích lũy các nghiệp nhân thiện hoặc bất thiện trong quá khứ.

 
Đức Phật thấy rõ nghiệp lực chi phối đời sống con người và mỗi người nên khuyên dạy mọi người lưu tâm tu tập thân, khẩu, ý như là biện pháp cải thiện cuộc sống hiện tại và tương lai.  
 
Ngài cho rằng hết thảy mọi người bất luận là giàu hay nghèo, may mắn hay bất hạnh, đều có cơ hội cải thiện cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt đẹp, miễn là người ấy có sự hiểu biết và kiên quyết.
 
Ngài thấy rõ nhân quả, nghiệp báo diễn tiến nhiều đời kiếp nên chủ trương cải thiện chất lượng cuộc sống bằng biện pháp tu tập, chuyển hóa ba nghiệp theo tiêu chí làm lành lánh ác.
 
Ngài đánh giá cao quyết tâm bỏ ác làm lành của mọi người và cho rằng phàm sinh ra ở đời, bất luận kẻ giàu người nghèo, tu mới là cội phúc.
 
Những lời dạy của Ngài cho nhà vua Pasenadi sau đây nói rõ chủ trương “tu là cội phúc” của Ngài.
 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:
 
Thưa đại vương, có bốn loại người này có mặt, hiện diện ở đời. Thế nào là bốn?
 
Sống trong bóng tối hướng đến bóng tối, sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng, sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối và sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng.
 
Thưa đại vương, và thế nào là người sống trong bóng tối hướng đến bóng tối? Ở đây, thưa đại vương, có một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên –đà – la hay gia đình người đan rổ, hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đổ rác nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm lưng nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nữa thân tê liệt.
 
Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ,  vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc.
 
Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.
 
Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
 
Thưa đại vương, ví như một người đi từ tối tăm này đến tối tăm khác, hay đi từ hắc ám này đến hắc ám khác, hay từ vết máu đỏ này sang vết máu đỏ khác.
 
Thưa đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa đại vương, như vậy là người sống trong bóng tối hướng đến bóng tối.
 
 
Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng ?
 
Ở đây, thưa đại vương, có một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên –đà – la hay gia đình người đan rổ, hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đổ rác nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm lưng nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nữa thân tê liệt.
 
Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc.
 
Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện.
 
Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.
 
Thưa đại vương, ví như một người từ đất leo lên kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo lên lưng voi, hay từ thân voi leo lên lầu.
 
Thưa đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa đại vương, như vậy là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng.
 
Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối?
 
Ở đây, thưa đại vương, có một số người sanh trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát –đế – lỵ đại phú, hay trong gia đình Bà la môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc.
 
Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc.
 
Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.
 
Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
 
Thưa đại vương, ví như một người từ lầu leo xuống thân voi, từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tăm tối.
 
Thưa đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa đại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối.
 
 
Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng?
 
Ở đây, thưa đại vương, có một số người sanh trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát –đế – lỵ đại phú, hay trong gia đình Bà la môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc.
 
Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc.
 
Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện.
 
Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, người ấy khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.
 
Thưa đại vương, ví như một người từ chiếc kiệu này bước qua chiếc kiệu khác, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo lên lưng voi, hay từ thân lưng ngựa này bước qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi này bước qua thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác
 
Thưa đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa đại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng.
 
Thưa Đại vương, những người như vậy có mặt, hiện diện trong đời.
 
Keo kiết, ác tư duy
Tà kiến, thiếu lẽ nghĩa,
Nhiếc mắng và mạ lỵ,
Sa môn, Bà la môn,
Cùng các khất sĩ khác,
Không cho, làm phiền nhiễu,
Ngăn chặn sự bố thí,
Cơm nước cho người xin.
Đại vương người như vậy,
Khi thân hoại mạng chung,
Sanh địa ngục hãi hùng,
Ôi Nhân chủ, người vậy
Được gọi sanh bóng tối,
Và hướng đến bóng tối.
 
Đại vương người nghèo đói,
Có tín, không xan tham,
Bố thí, thiện tư duy,
Có chí, tâm không loạn,
Đứng dậy và chào đón,
Sa môn, Bà la môn,
Cùng các khất sĩ khác,
Tu học hạnh thăng bằng,
Không ngăn sự bố thí,
Cơm nước cho người xin,
Đại vương, người như vậy,
Khi thân hoại mạng chung,
Được sanh lên Thiên giới,
Ôi Nhân chủ, người vậy,
Được gọi sanh bóng tối,
Nhưng hướng đến ánh sáng.
 
Đại vương, người hào phú,
Bất tín và xan tham,
Keo kiết, ác tư duy,
Tà kiến, không lễ nghĩa,
Nhiếc mắng và mạ lỵ
Sa môn, Bà la môn,
Cùng các khất sĩ khác,
Không cho, làm phiền nhiễu,
Ngăn chặn sự bố thí,
Cơm nước cho người xin.
Đại vương người như vậy,
Khi thân hoại mạng chung,
Phải sanh vào địa ngục,
Ôi Nhân chủ, người vậy
Được gọi sanh ánh sáng,
Và hướng đến bóng tối.
Đại vương người nghèo đói,
Có tín, không xan tham,
Bố thí, thiện tư duy,
 
Đại vương, người hào phú,
Có tín và xan tham,
Có chí, tâm không loạn,
Đứng dậy và chào đón,
Sa môn, Bà la môn,
Cùng các khất sĩ khác,
Tu học hạnh hòa bình,
Không ngăn sự bố thí,
Cơm nước cho người xin,
Đại vương, người như vậy,
Khi thân hoại mạng chung,
Được sanh lên Thiên giới,
Ôi Nhân chủ, người vậy,
Được gọi sanh ánh sáng,
Và hướng đến ánh sáng.
 
Chú thích:
Kinh Người, Tương Ưng Bộ
Theo: Văn hóa Phật giáo số 75

TimHieuDaoPhat.Com – Sống đời thanh thản theo PTVN 

Cảm xúc của bạn?

Nộ Nộ
0
Nộ
Ố
0
Hỉ Hỉ
0
Hỉ
Ái Ái
0
Ái

Ý kiến 0

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tu là cội phúc

log in

Captcha!
Bạn chưa có tài khoản?
sign up

reset password

Quay lại
log in

sign up

Captcha!
Quay lại
log in
Chọn định dạng
Câu đố tính cách
Các câu hỏi tiết lộ về tính cách
Câu đố Logic
Các câu hỏi lựa chọn đúng, sai để kiểm tra kiến thức
Thăm dò
Bỏ phiếu để quyết định hoặc xác định lựa chọn
Câu chuyện
Định dạng nhật ký văn bản
Danh sách
Danh sách dạng cổ điển
Danh sách mở
Danh sách mở
Danh sách xếp hạng
Danh sách xếp hạng
Meme
Tải ảnh của bạn và tạo các meme tuỳ thích
Video
Chèn video từ Youtube, Vimeo hoặc Vine
Âm thanh
Chèn âm thanh từ Soundcloud hoặc Mixcloud
Hình ảnh
Ảnh hoặc Ảnh động (GIF)
Gif
Định dạng ảnh GIF