Tim hieu dao phat

Trang chủ Tu học Niệm phật

Pháp môn niệm ân Đức Phật (Phần Cuối)

Pháp môn niệm ân Đức Phật (Phần Cuối) Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng: danh hiệu Buddho, Dhammo, Samgho không phải dễ được nghe trong kiếp tử sanh luân hồi ba giới bốn loài, bởi vì, Ðức Phật xuất hiện trên thế gian này rất hiếm có; ...
 

Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta

Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta Hòa trong không khí mừng ngày Khánh đản đức Từ phụ A Di Đà, mỗi người chúng ta nên nhìn lại chính mình, tìm thấy được đức Phật A Di Đà đang hiện hữu và sống đúng với đức Phật trong ta. Những n ...
 

Văn phát nguyện sám hối

Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sinh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không tái tạo, mới được vãng sinh.   Tại ...
 

Tôi theo pháp môn niệm Phật

Tôi theo pháp môn niệm Phật Người phương Tây và dân trí thức trong thời mạt pháp hầu như không tin pháp môn niệm phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Họ không tin vì hai lý do.   Thứ nhất họ cho rằng Phật A DI ĐÀ v&a ...
 

Năm phương tiện pháp môn Niệm Phật

Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba chân thiền; Thứ tư phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm tức nhị biên phân biệt thiền. Trụ tâm chuyên chú vào một đối tượng gọi là Định Tâm Thiền. ...
 

Pháp môn niệm ân Đức Phật (Phần Cuối)

Pháp môn niệm ân Đức Phật (Phần Cuối) Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng: danh hiệu Buddho, Dhammo, Samgho không phải dễ được nghe trong kiếp tử sanh luân hồi ba giới bốn loài, bởi vì, Ðức Phật xuất hiện trên thế gian này rất hiếm có; ...
 

Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta

Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta Hòa trong không khí mừng ngày Khánh đản đức Từ phụ A Di Đà, mỗi người chúng ta nên nhìn lại chính mình, tìm thấy được đức Phật A Di Đà đang hiện hữu và sống đúng với đức Phật trong ta. Những n ...
 

Văn phát nguyện sám hối

Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sinh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không tái tạo, mới được vãng sinh.   Tại ...
 

Tôi theo pháp môn niệm Phật

Tôi theo pháp môn niệm Phật Người phương Tây và dân trí thức trong thời mạt pháp hầu như không tin pháp môn niệm phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Họ không tin vì hai lý do.   Thứ nhất họ cho rằng Phật A DI ĐÀ v&a ...
 

Năm phương tiện pháp môn Niệm Phật

Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba chân thiền; Thứ tư phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm tức nhị biên phân biệt thiền. Trụ tâm chuyên chú vào một đối tượng gọi là Định Tâm Thiền. ...
 

Quảng cáo

Trực tuyến

Hiện có 56 khách Trực tuyến